مرتضی شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی شیخی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول پذیرش بیمارستان لقمان 1385/4 - 1387/6
مسئول پذیرش بیمارستان لقمان 1385/4 - 1387/6
مسئول پذیرش بیمارستان لقمان 1385/4 - 1387/6