پدرام محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پدرام محمدی

محل سکونت: مازندران - بابلسر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان دیباگران 1388/12 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رایانه نرم افزار
– کاردانی – معدل: 14.96
آزاد 1385 - 1387