فاطمه مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه مرادی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مانیک خودرو
– کارشناسی – معدل: 16.00
ایران خودرو 1390 - 1393