محمدرضا بابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا بابایی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و امور اداری شرکت زرین کانیاب 1392/3 - 1394/1
امور اداری و مالی شرکت آسفالت گستر 1389/3 - 1392/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
میدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 14.35
رضوانشهر صدوق 1382 - 1388