محمدرضا ابراهیم پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا ابراهیم پور

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سردبیر هفته نامه شمس کاشان 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس نساجی تکنولوزی
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد کاشان 1380 - 1384