علیرضا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رزومه پیوست رزومه پیوست 1379/12 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رزومه پیوست رزومه پیوست
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.28
رزومه پیوست 1379 - 1394