مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مغزه های نفتی پژوهشگاه صنعت نفت 1391/11 -