مهدی تمدن

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی تمدن

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارگر چوب بری 1390/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک خودرو
– کاردانی – معدل: 16.16
فنی مراغه 1387 - 1389