علی ودائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ودائی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 13.80
امیرکبیر 1387 - 1392
مهندسی مخابرات میدان
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شاهد (تهران) 1392 - 1394