ابراهیم حاجی قلی خانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم حاجی قلی خانی

محل سکونت: گلستان - گنبد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قسمت فروش فروشندگی ادوات کشاورزی 1393/2 - 1394/2