پیام پوریزدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیام پوریزدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس شیفت مصدا 1395/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.36
تهران 1390 - 1393