مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: قم - قمسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر سالن تولیدی پوشام 1384/10 - 1389/9
منشی حسابداری شرکت نگین 1389/11 - 1390/2
مدیر داخلی شرکت شیمی گستر 1390/4 - 1391/1
کارمند اداری شرکت البرز 1391/6 - 1391/9
کارمند اداری شرکت کیمیا 1392/8 - 1393/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت دولتی
– کارشناسی – معدل: 13.76
پیام نور 1384 - 1388