مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
گرافیست مبینا تصویر 1393/1 - 1394/1
گرافیست مبینا تصویر 1393/1 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک ارتباط تصویری
– کارشناسی – معدل: 16.50
شریعتی 1379 - 1383