عباس رسولپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس رسولپور

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
عملیات خاکی-نقشه برداری شرکت پگاه 1383/8 - 1388/6
ناظر شرکت مشاور سیماب رود 1389/3 - 1389/7
نقشه بردار آذر سرای ماکو 1389/7 - 1390/6
مسئول دفتر فنی فزایند 1390/7 - 1391/6
ناظر مشاور پاسیلو 1391/6 - 1394/1
مسئول دفتر فنی راه جنوب 1394/1 -