محمدطاهر علی رمجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدطاهر علی رمجی

محل سکونت: مازندران - تنکابن

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تولید ساناز 1374/7 - 1375/7
مدیر تولید افشره تنکابن 1375/10 - 1385/12
مدیرکارخانه آویشن نقرهای 1384/12 - 1388/12
مدیرعامل کارشخصی 1388/12 - 1393/6
مشاور آب معدنی جواهرده رامسر 1390/10 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.00
شیراز 1367 - 1371