محمد مولوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد مولوی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مخابرات سوئیچ
– کارشناسی – معدل: 17.50
ادیبان 1391 - 1393