محمدحسین سلیمانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسین سلیمانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست مترو 1387/12 - 1389/12