مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پذیرش آزمایشگاه 1390/1 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.00
آزاد شهرقدس 1389 - 1393