مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کار دفتری شرکت همراه افق 1393/6 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 15.00
پیام نور 1390 - 1394