مهدی گروسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی گروسی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست نقشه برداری قرارگاه سازندگی قائم آجا 1391/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 14.37
سازمان جغرافیایی 1381 - 1385