بهمن ایری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن ایری

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 13.74
صنعتی مازندران - بابل 1389 - 1393