علی اصغر رضایی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین دفتر فنی جهان پارس عسلویه 1393/11 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.98
آزاد قوچان 1388 - 1390