محمد رفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رفیعی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.21
آزاد اراک 1391 - 1393