محسن چرم برزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن چرم برزاده

محل سکونت: خوزستان - دزفولسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده مغاز کفش فروشی 1390/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کا مپیوتر
– دیپلم – معدل: 13.80
1390 - 1392