نعمت اله باغستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعمت اله باغستانی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تجمیع
– کارشناسی – معدل: 14.96
پیام نور مرکز یزد 1388 - 1392