محمود قدرتیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمود قدرتیان

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک پرستار بیمارستان 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 15.69
1393 - 1393