محمدرضا حیدری

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی وعلوم ورزشی عمومی
– کارشناسی – معدل: 15.20
پیام نورقم 1390 - 1393