محمد عرفان هاشمی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد عرفان هاشمی نژاد

محل سکونت: خراسان جنوبی - بیرجند

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل پروژه و اداری مس چهل کوره زاهدان 1390/8 - 1390/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکتروتکنیک برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 12.84
آزاد 1386 - 1390