فاطمه موذنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه موذنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
اقتصاد شهری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
هنر اصفهان 1391 - 1393