فاطمه شاهین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه شاهین

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان 1391/11 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس علوم و صنایع غذایی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.33
پیام نور مرکز اصفهان 1390 - 1394