سید محمد حسن میر محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید محمد حسن میر محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرباز /انجام امور مشمولین نهاد رهبری 1392/5 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه -
– کارشناسی – معدل: 16.33
علوم وتحقیقات 1387 - 1391