شمسی موسوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شمسی موسوی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مامایی مامایی
– کارشناسی – معدل: 14.97
ازاد واحد پزشکی تهران 1389 - 1392