رضا عسکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا عسکری

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار فرانقش نگار 1392/3 - 1392/6
نقشه بردار راهسازی و عمران ایران 1393/2 - 1393/3