محمد اسماعیل درویش متولی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد اسماعیل درویش متولی

محل سکونت: تهران - فیروزکوه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
آبدارچی,خط تولید شرکت اداره فنی حرفه ای وشرکت صنعتی 1386/8 - 1388/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق
– دیپلم – معدل: 11.56
1382 - 1383
برق
– دیپلم – معدل: 11.56
1382 - 1383