علی رحیمی باغی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی رحیمی باغی

محل سکونت: لرستان - الشتر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
هنرآموز و ذیحساب آموزش و پرورش 1374/6 - 1394/3
مدرس وزارت علوم 1388/6 - 1394/3