اندیشه میرزایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اندیشه میرزایی

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.13
علوم فناوری اصفهان 1388 - 1392