محمد محمودی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی کشاورزی
– کارشناسی – معدل: 16.50
آزاد 1391 - 1393