درسا متین

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
محاسب هفتواد 1393/1 - 1393/6
محاسب هفتواد 1393/1 - 1393/6