شهرام بنی مصطفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شهرام بنی مصطفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نساجی تکنولوژی
– کارشناسی – معدل: 13.50
یزد 1369 - 1374