محمد رضا ستاريان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا ستاريان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده لیفتراك أصفهان سرو پروفيل 1388/5 - 1392/5