عبدالحسین ساعدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالحسین ساعدی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد جوش
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
شهید چمران اهواز 1392 - 1394