مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 0.00
پیامنور محموداباد 1392 - 1395