سيد حميدرضا شبيري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سيد حميدرضا شبيري

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد