الهام امامقلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الهام امامقلی

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 17.78
بین المللی امام خمینی 1389 - 1393