محمد رحمی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه مسکن مهر 1390/6 - 1392/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 17.21
فنی زنجان 1387 - 1389
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 16.90
عمران و توسعه 1390 - 1392