محمدحسن رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدحسن رحیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
متصدی دفترپیشخوان خدمات دولت 1391/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 14.37
پیام نور 1388 - 1393