کامیار بهدادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کامیار بهدادی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی 1382/4 - 1392/12
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ساختمانی و فنی رامشیر 1377/7 - 1381/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید صنعتی
– کارشناسی – معدل: 12.22
نجف آباد 1371 - 1377