فاطمه شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه شفیعی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی مدیر عامل دشت فس اندو.ز 1380/12 - 1382/2
منشی مدیر عامل آذر عمران 1381/12 - 1383/2
منشی امور اداری آذر عمران صبا 1383/2 - 1386/6
مسئول دفتر نوید تجارت اروند 1393/6 - 1394/5
منشی صنایع غذایی جهانتاب 1394/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر فنی مهندسی
– کاردانی – معدل: 16.02
آزاد 1378 - 1380
مترجمی زبان اسناد و مدارک
– کاردانی – معدل: 18.12
علمی کاربردی 1390 - 1392