مجتبی مازنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی مازنی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین دستگاه فکس وکپی سامسونگ 1393/10 - 1394/1
کمک برقکار بانک ملی 1392/11 - 1393/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک الکترونیک
– کاردانی – معدل: 14.95
شمسی پور 1391 - 1394