سميرا اميني فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سميرا اميني فر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه كش توسعه و عمران 1392/8 - 1393/9
دبیرخانه آموج فرايند 1388/1 - 1392/8
دبیرخانه بام راه 1387/2 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.76
ورامين 1390 - 1393
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.50
شهرداري تهران 1388 - 1389